• 132 / 33 kV Bar substation
 • 132 / 33 kV Ahore substation
 • 132 / 33 kV Riya Bari substation
 • 132 / 33 kV Ghumati substation
 • 132 / 33 kV Baytu substation
 • 132 / 33 kV Ram Ji Ki Gol substation
 • LILO of 132 kV S/C Jethana - Merta line associated with 132 kV GSS Riyabari
 • 132 kV S/C line from 132 GSS Undoo to 132kV GSS Baytu
 • 132 kV S/C line from 220 kV GSS Dhorimanna to 132 kV GSS Ram Ji Ki Gol
 • LILO of 132 kV S/C Beawer - Jaitaran line associated with 132 kV GSS Bar
 • LILO of 132 kV S/C Pali -Jodhpur line associated with132 kV GSS Ghumati
 • 132 kV S/C line from 220 kV Jalore to 132 kV GSS Ahore associated with 132 kV GSS Ahore